pl

Oszczędność zużywanej energii cieplnej to korzyść nie tylko dla portfela, ale także środowiska naturalnego i gospodarki.

Oferta firmy Budomal obejmuje realizację kompleksowej termomodernizacji budynków – docieplenia ścian zewnętrznych oraz docieplenia stropodachów – dodatkowo z uwzględnieniem pełnej obsługi w zakresie czynności wstępnych oraz robót towarzyszących.

Wsparcie w ramach fazy poprzedzającej polega m. in. na: pełnym doradztwie technicznym przy ustalaniu zakresu prac, sporządzeniu audytu energetycznego dla budynku, wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego i koncepcji kolorystyki, opracowaniu kosztorysu prac termomodernizacyjnych i optymalizacji kosztów, uzyskaniu opinii ornitologicznych i chiropterologicznych wymaganych przepisami z zakresu ochrony środowiska naturalnego, występowaniu przed organami administracji w wymaganych postępowaniach, a także pełnieniu funkcji inwestora zastępczego.

Istnieje także możliwość zlecenia naszej firmie prac towarzyszących termomodernizacji: robót dekarsko-blacharskich, remontu płyt balkonowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, demontażu wraz z utylizacją materiałów zawierających azbest, montażu budek lęgowych.

Budomal oferuje również wykonanie kompleksowych prac modernizacji instalacji c.o. i wody ciepłej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zapewniamy korzystanie wyłącznie z materiałów dopuszczonych do stosowania (zgodność wyrobu z Aprobatą Techniczną) na podstawie wydanego Certyfikatu lub Deklaracji zgodności, w tym materiałów izolacyjnych o możliwie niskim współczynniku przewodzenia ciepła, stosownie do właściwości budynku poddanego termomodernizacji. Wybór materiałów producentów oferujących rozwiązania systemowe gwarantuje optymalne połączenie poszczególnych warstw docieplenia.

Oferujemy jednocześnie wsparcie w uzyskaniu kredytu z premią termomodernizacyjną z BGK lub uzyskanie dofinansowania dla termomodernizacji ze źródeł zewnętrznych.

Siedziba

ul. Beli Bartoka 24 lok. U8, Łódź

Wiadomość