Materiały

  • Korzystamy wyłącznie z materiałów dopuszczonych do stosowania, oznaczonych znakiem B (zgodność wyrobu z Aprobatą Techniczną) na podstawie wydanego Certyfikatu lub Deklaracji zgodności
  • Oferujemy materiały izolacyjne o możliwie niskim współczynniku przewodzenia ciepła, stosownie do właściwości budynku poddanego termomodernizacji
  • Stosujemy materiały producentów oferujących rozwiązania systemowe gwarantujące optymalne połączenie poszczególnych warstw docieplenia